.. اخبار ..


آغاز به كار وب سايت شركت ساتراپ رهجو

 

   در راستاي آشنائي بيشتر دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي پيمانكار با محصولات و كاربردهاي متنوع ژئوسنتتيك، شركت ساتراپ رهجو سايت اينترنتي خود را راه اندازي نموده است.