مشاوره مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی

     شرکت ساتراپ رهجو با استفاده از علوم مشاوره مدیریت در پروژه های عمرانی و نهادینه نمودن سیستم های برنامه ریزی و کنترل پروژه در طرح های خود، به ارائه خدمات مورد نیاز در زمینه های بازاریابی، مدیریت منابع انسانی ، اداری، مالی ، فنی و مهندسی ، اجرایی و پیمانکاری می پردازد.

     این شرکت با تهیه و تدوین " آیین نامه داخلی ساتراپ رهجو" و نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز به ارائه خدمات مدیریتی ذیل در پروژه های عمرانی اهتمام دارد.

  • بانك اطلاعاتی کارفرمایان، بازارهای هدف و مشتریان
  • بانک اطلاعاتی در زمینه های نیروی انسانی، خدمات مهندسی، بازرگانی و پیمانکاری (EPC)
  • امکان سنجی اجرا ، برنامه ریزی، کنترل حین اجرا و مستند سازی پروژها
  • مدیریت منابع انسانی و تنظیم چارت سازمانی
  • خدمات اداری از مرحله شناسایی پروژه و انعقاد قرارداد تا تحویل قطعی وآزادسازی سپرده ها
  • خدمات دفتر فنی از مرحله شرکت در مناقصات تا تهیه صورت وضعیت های قطعی و تعدیل
  • خدمات اجرایی از مرحله تجهیز کارگاه و اجرای پروژه تا برچیدن کارگاه
  • خدمات مالی پیمانکاری مطابق دستورالعمل مالی آیین نامه داخلی ساتراپ رهجو