اجرا با ژئوسنتتيك ها

      اين مرحله نيز با توجه به تنوع بسيار بالا داراي روشهاي مختلفي مي باشد و نكته مهم اجراي صحيح و مطابق مشخصات و جزئيات نقشه ها مي باشد.

      حال به تشريح ساخت ديوارهاي حائل و ضامن مي پردازيم كه داراي كاربرد بسيار وسيعي دركشور ايران مي باشد ، خصوصا در مناطق كوهستاني و كوهپايه اي به دلیل وجود ترانشه ها و خاكريزهاي فراوان .

مراحل اجرايي ساخت ديوارهاي خاك مسلح:
  • خاكبرداري (در صورت نياز)
  • پي كني و اجراي فندانسيون (در صورت نياز)
  • نصب ژئوگريد يا ژئوتكستايل
  • نصب زهكش
  • اجراي نما
  • پخش و كوبيدن مصالح دانه بندينكات مورد توجه :
  • نوع مصالح ژئوسنتتيك
  • نوع مصالح دانه بندي جهت ساخت ديوار
  • زهكشي
  • نماي ديواره
نوع مصالح ژئوسنتتك اغلب از ژئوگريد يا ژئوتكستايل استفاده مي شود .

نوع مصالح دانه بندي جهت ساخت ديوار :

     اقتصادي ترين حالت استفاده از خاك محل اجرا طرح مي باشد بدليل حذف آيتم تهيه و حمل مصالح معدني . از انواع دانه بندي خاك هاي رس و سيلت تا شن و سنگ با انتخاب مصالح ژئوسنتتيك مناسب می توان استفاده کرد .

     زهكشی جهت هدايت آبهاي سطحي وآبهاي منفذي می باشد.

نماي ديوار هاي خاك مسلح(facing) :

در طرح و احداث ديوارهاي خاك مسلح يكي از مهمترين پارامترها، نماي اين ديوارها مي باشد كه باوجود اينكه هيچ نقش سازه اي در ديوارندارد، از راه هاي بسيار زيادي به ديوار كمك مي نمايد . بدليل سازه اي نبودن نماي اين نوع ديوارها و در واقع عدم دخالت نوع پوشش در طراحي خود ديوار ،تنوع بسيار زيادي براي آنها بوجود آمده است .

انواع پوشش هاي رايج به شرح ذيل مي باشد :

1- استفاده از بلوك هاي بتني، ماسه آهكي و ...
2- استفاده از انواع بلوك هاي تزئيني گلداني (flower box)
3- جداره هاي بتني، سنگي و گابيون
4- استفاده از خود مواد ژئوسنتتيك بصورت برگشتي
5- شبكه هاي ميله گرد بصورت مش
6- قالب هاي قابل حركت و انتقال و بسياري موارد ديگر ...

نما و پوشش مناسب ديوارها میبایست داراي شرايط ذيل باشد :

1- اقتصادي
2- توليد آسان
3- توليد سريع
4- امكان حمل اقتصادي، سريع و آسان
5- زيبا براي انواع كاربردهاي مختلف
6- مقاوم و سازه اي
7- قابليت اتصال محكم و ‌آسان به ژئوسنتتيك ها
8- امكان توليد در كارگاه هاي ساده
9- مقاومت كافي در برابر شرايط جوي