طراحي با ژئوسنتتيك

انواع طراحی هایی که در شرکت ساتراپ رهجو در کاربرد های گوناگون انجام می گیرد :

- طراحی دیوار خاک مسلح ژئوگریدی
- طراحی دیوار خاک مسلح ژئوتکستایلی
- طراحی زهکشی های ژئوتکستایلی
- طراحی راه ها با استفاده از ژئوسنتتیک ها
- استفاده از ژئوسنتتیک ها به عنوان فیلتراسیون و نیز پایدارسازی
- استفاده از ژئوتکستایل ها در پوششهای آسفالتی
- استفاده از ژئوسنتتیک ها در خطوط لوله انتقال گاز
- استفاده از ژئوسنتتیک ها در سواحل جهت جلوگیری از کنترل فرسایش و ...

طراحی دیوار های خاک مسلح ژئوگریدی MSE Wall :

طراحی این دیوار ها بستگی زیادی به نوع خاک محل، خاک مورد استفاده برای تسلیح و نوع نمای استفاده شده دارد.

طراحی به طور کلی در سه فاز انجام می گیرد :

1- طراحی بر اساس آیین نامه های معتبر خارجی و بعضا" داخلی و نرم افزارهای تحلیل دیوارهای ژئوگریدی
2- طراحی با استفاده از نرم افزارهای المان محدود برای کنترل تغییر شکل ها و تنش – کرنش
3- طراحی با استفاده از نرم افزارهای خاص طراحی دیوارهای ژئوسنتتیکی جهت کنترل سطوح لغزش دیوار یا خاک پشت آن

در طراحی باید موارد زیر را در نظر گرفت :

طراحي نيروي فشاري
طراحي زهكشي
طراحي نيروهاي كششي


كتنرل پايداري :

1- پايداري خارجي External stability
2- پايداري داخلي Internal stability
1- پايداري خارجي در مقابل نيروها و عوامل خارجي مرتبط با ديواره مورد بررسي قرار مي گيرد .
2- پايداري داخلي جهت حفظ خود ديواره و عوامل دروني .

كنترل پايداري خارجي External stability
كنترل مقاومت پايه در واژگوني
كنترل حركت افقي روي پايه
كنترل لغزش پايه


پايداري داخلي : Internal Stability

براي نمونه در طراحي ديوار حائل :
عمدتا به روش طراحي سازه هاي ثقلي (وزني ) انجام مي گيرد .

ضرايب ايمني (Fs) :

Fs = ( ويژگي مورد نياز) / (ويژگي محصول مورد نظر)


ضرايب ايمني (Fs) در توليدات كارخانجات مختلف متفاوت ميباشد و شامل ضرايب ذيل است:

ضريب ايمني خزش Fs creep
ضريب ايمني نصب Fs install
ضريب ايمني تاثيرات محيط Fs environment
ضريب ايمني مواد material Fs

FS=FS creep * FS inst * FS env * FS mat


نيروي طراحي نهايي در بلند مدت :

LTDS: Long Term Design Strength
LTDS = Tult / (FS)عرض ديوارهاي خاك مسلح :

در ديوارهاي خاك مسلح ( B )عرض مورد نياز جهت ساخت به صورت تقريبي حدود 7/0الي 8/0ارتفاع( H ) مورد نظر مي باشد و مي بايست حداقل عرض جهت پايداري داخلي و تردد ماشين آلات كمپكت رعايت شود .

B= (0.7 - 0.8)* H


شما می توانیشما می توانید با وارد کردن اطلاعات در جدول زیر در کوتاه ترین زمان نتیجه طراحی دیوار خود را دریافت نمایید:

وزن مخصوص خاک دیوار
³KN/m
وزن مخصوص خاک پی ³KN/m وزن مخصوص خاک پشت دیوار ³KN/m
زاویه اصطکاک خاک دیوار φ زاویه اصطکاک خاک پی φ زاویه اصطکاک خاک پشت دیوار φ  
چسبندگی خاک دیوار c (KN/m²)   چسبندگی خاک پی c (KN/m²)   چسبندگی خاک پشت دیوار c (KN/m²)  
ارتفاع دیوار   ( فاصله بین ژئوگرید ها ( انتخابی   شتاب زلزله طرح a max  
وزن سربار موجود KN/m²   ( شیب روی دیوار ( درجه از افق      

** طراحی دیوار های خاک مسلح ژئوتکستایلی :
      مشابه حالت قبل ولی از نوع مصالح ژئوتکستایلی برای تسلیح دیوار

** طراحی زهکشهای ژئوتکستایلی :
      این زهکشها می توانند تا حد زیادی از مصالح دانه ای زهکش بکاهد بطوریکه در صورت نصب صحیح علاوه بر کاهش هزینه ها با جلوگیری از نفوذ ذرات ریز ( فیلتراسیون ) عمر زهکش ها را تا حد قابل قبولی ارتقاء می بخشد.


** طراحی روسازی راه ها :
      استفاده از این ژئوتکستایل ها در روسازی راه ها باعث کاهش نیاز به مصالح اساس از سویی و زهکش مناسب راه از سوی دیگر می گردد.

** فیلتراسیون و پایدارسازی :
      از دیگر کاربرد های ژئوسنتتیک ها می توان استفاده به عنوان فیلتر در سد های خاکی و نواحی ساحلی نام برد. همچنین می توان از ژئوسنتتیک ها در پایدارسازی و بهسازی خاک های ضعیف استفاده نمود.

** استفاده از ژئوتکستایل ها در آسفالت :
      یکی از گسترده ترین موارد استفاده ژئوتکستایل ها، استفاده از آنها در زیر پوشش های آسفالتی جهت جلوگیری از ادامه ترک های انعکاسی است.


** استفاده در خطوط لوله انتقال گاز :
      جهت جلوگیری از خسارات ناشی از نیروی برکنش ناشی از شناوری لوله های انتقال گاز می توان به شکل مطلوبی از ژئوتکستایل ها استفاده نمود.


** جهت جلوگیری از فرسایش سواحل و نیز ایجاد جزایر مصنوعی :
      یکی از پرکاربرد ترین استفاده های ژئوسنتتیکی است که روز به روز بر میزان استفاده از آن افزوده شده و نتایج بسیار خوبی نیز در حفظ سواحل و یا ایجاد جزایر مصنوعی داشته است برای این منظور geotube مهمترین نوع ژئوسنتتیک هایی است که بکار می رود.