• طرح و ساخت پروژه های عمرانی با مصالح ژئوسنتتیک
  • مجری پروژه های راهسازی و ابنیه
  • مشاوره مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی